• PRÓBNY EGZAMIN KLAS ÓSMYCH

     • Informuję, że w dniach 30 marca,31 marca i 1 kwietnia br.  uczniowie klas ósmych mają możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu ósmoklasisty w formie on-line. Wszystkie materiały i nagrania w formacie mp3 do zadań z języka angielskiego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
      ( www.cke.gov.pl ) oraz na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ( www.oke.lodz.pl ) w następujących terminach:

      30.03. br. (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski

      31.03. br. (wtorek), godz. 9:00 – matematyka

      01.04. br. (środa), godz. 9:00 – język  angielski

      Zadaniem uczniów jest zalogowanie się w wymienionych terminach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o godz. 9.00 i pobranie arkusza egzaminacyjnego:

      Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE  lub  OKE  rozwiązują samodzielnie zadania w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w następującej formie, np.

      • w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania
      • na wydruku
      • korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu)
      • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania

      Czas trwania poszczególnych egzaminów:

      • język polski- 120 min
      • matematyka- 100 minut
      • język obcy- 90 minut

      Po upływie określonego dla przedmiotu czasu, każdy z uczniów kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i w ciągu 20-30 minut może przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.  O sposobie przesyłania prac do nauczycieli uczniowie klas ósmych zostaną poinformowani przez dziennik elektroniczny Librus.

                                                                          DYREKTOR SZKOŁY

     • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

     • POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

      DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BRZEZINACH OGŁASZA DODATKOWY NABÓR NA WOLNE MIEJSCA W KLASACH I

      LICZBA WOLNYCH MIEJSC - 14

       

      Szanowni Państwo!

      Informuję, że od 26 marca do 15 kwietnia trwa rekrutacja do klasy pierwszej dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Wnioski i stosowne oświadczenia są dostępne na stronie internetowej szkoły: www. sp2brzeziny.edupage.org  w zakładce Rekrutacja kl.1.
      Druki  wniosku można pobrać również w szkole, w holu głównym z tablicy informacyjnej w godz. 9:00 – 16:00

      Wypełnione dokumenty  można składać w następujący sposób:

      1. Wysłanie wypełnionego wniosku lub jego skanu i odpowiednich oświadczeń drogą mailową na adres:  sp2brzeziny@o2.pl
      2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły i wrzucenie do skrzynki  znajdującej się w holu głównym szkoły w godz. 9:00 – 16:00

      Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej będą udostępnione  w szkole 7 maja 2020 r.

      W razie pytań proszę dzwonić pod numer 517 266 518

                                                                                                          DYREKTOR SZKOŁY

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

      Od dnia 25 marca 2020  roku zajęcia szkolne realizowane są z wykorzystaniem materiałów  w postaci elektronicznej:
      - wskazanych przez nauczyciela;
      -dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
      - stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.lodz.pl/
      - materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,

      Działania w ramach nauczania zdalnego prowadzone są w oparciu o:

      • dziennik elektroniczny Librus
      • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy ucznia
      • zintegrowaną platformę edukacyjną epodreczniki.pl
      •zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły: www.sp2brzeziny.edupage.org
      • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
      • komunikacja pocztą elektroniczną
      • lekcje online
      • programy telewizji publicznej i audycje radiowe
      • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów
      • w sytuacjach wyjątkowych wydrukowane materiały będą do odbioru w szkole, bądź dostarczane bezpośrednio do ucznia
      • w inny sposób wskazany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami.

      ZASADY OGÓLNE:

      - Zajęcia realizowane są zgodnie z tygodniowym planem pracy szkoły.
      - Nauczanie zdalne ma różną formę, która uwzględnia możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.
      - Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
      - Nauczanie zdalne realizowane jest z zachowaniem bezpieczeństwa fizycznego, epidemiologicznego oraz cyfrowego wszystkich stron uczestniczących w procesie (uczniowie, nauczyciele, rodzice)
      - Nauczyciele konsultują ze sobą ilości wprowadzanego materiału, ilości zadań domowych
      - Uczniowie i rodzice o postępach w nauce, a także uzyskanych przez ucznia ocenach informowani są poprzez:

      • informację zwrotną w formie ustalonej z nauczycielem, wpis oceny w e-dzienniku,
      • na drodze indywidualnych konsultacji w godzinach pracy nauczyciela, czyli od 8.30 - 14.00,
      • w wyjątkowych przypadkach konsultacje online i telefoniczne mogą odbywać się w innym czasie.

      TRYB KONSULTACJI UCZNIA I RODZICA Z NAUCZYCIELEM:

      Konsultacje odbywają się za pośrednictwem:

      - wychowawca klasy,
      - korespondencji elektronicznej w e-dzienniku,
      - kontaktu online w ustalonych godzinach.

      Pedagog i psycholog szkolny wykonują swoją pracę w formie zdalnej (korespondencja, kontakt telefoniczny, kontakt online) w wyznaczonych godzinach (kontakt przez wychowawcę klasy i dziennik Librus).

      MONITOROWANIE POSTĘPÓW UCZNIÓW ORAZ WERYFIKACJA ICH WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:

      1. Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (wiadomości/ogłoszenia w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, smsy) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych.

      2. Uczniowie odrobione prace domowe (w postaci skanów, zdjęć lub plików) mogą przesyłać drogą elektroniczną, a jeśli nie mają możliwości to również w formie papierowej złożonej w szkole po ustaleniu z nauczycielem.

      3. Realizacja tematów, zadań oraz ocenienie odbywa się na bieżąco bez nadmiernego obciążania uczniów treściami nieistotnymi.

      4. Niektóre zajęcia mogą odbywać się w formie on-line - po ustaleniu takiej formy nauczyciela z uczniami.

      OCENIANIE

      Ocenianie pracy uczniów odbywa się na bieżąco z zastosowaniem szkolnego systemu oceniania. Przy ocenianiu zaleca się uwzględnienie:

      • aktywności uczniów,
      • indywidualnej sytuacji ucznia,
      • możliwości technicznych jakimi dysponuję uczeń,
      • możliwości psychofizycznych uczniów.

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Nauczyciele wspomagający realizują swoje obowiązki w porozumieniu z wychowawcami klas, do których uczęszczają ich podopieczni. Służą wszechstronną pomocą swoim podopiecznym, zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej.

      2. Nauczyciele świetlicy pozostają do dyspozycji dyrektora a także na prośbę wychowawców pomagają w realizacji zajęć zdalnych innym nauczycielom.

      3. Nauczyciele, którzy nie realizują pełnego etatu w formie nauczania  zdalnego  wykonują zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

                                                                              DYREKTOR SZKOŁY – ANNA MRÓWKA

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH

     • Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020 r.  (włącznie) szkoły w całej Polsce zostają zamknięte. Zawieszeniu ulegają wszystkie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
      Proszę na bieżąco śledzić komunikaty zamieszczane przez dyrektora szkoły na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym Librus.
      Również nauczyciele i wychowawcy będą przekazywać uczniom informacje i materiały do samodzielnej nauki w domu poprzez platformę Librus i inne komunikatory dostępne dla uczniów. Zaznaczam, że czas przerwy w funkcjonowaniu szkoły, nie jest czasem wolnym od nauki.

      Wszelkie pytania, uwagi i problemy proszę zgłaszać pod numerem telefonu
      517 266 518.

       

      INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

              Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

              Informacja o wniosku o dodatkowy zasilek opiekunczy.docx 

      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
      •                                                            

      Dyrektor szkoły - Anna Mrówka                                                  

     • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     • Szanowni Państwo!

      Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej proszę o przyśpieszenie czynności rekrutacyjnych i zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w dniach 12 - 13 marca (czwartek, piątek) w sekretariacie szkoły. W przypadku całkowitego zamknięcia szkoły proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 517 266 518.

                                                                      Dyrektor szkoły - Anna Mrówka

       

       

       

     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

     • UWAGA!

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

      Szanowni Państwo !

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie placówek  oświatowych  zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych). To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Informuję, że w naszej szkole w dniu 12.03. i 13.03. (czwartek i piątek) będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w godzinach 700 – 1600 tylko dla tych dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. Od poniedziałku (16.03.) szkoła zostaje zamknięta dla wszystkich uczniów!

      Proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na  stronie internetowej naszej szkoły i dzienniku elektronicznym Librus oraz komunikaty  Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

      W kolejnym komunikacie podam Państwu informacje dotyczące zorganizowania samodzielnej pracy uczniów w domu za pomocą dziennika elektronicznego Librus i e-materiałów przygotowanych przez nauczycieli.

                                                                                              Dyrektor – Anna Mrówka

       

       

     • DZIEŃ OTWARTY ODWOŁANY

     • W związku z komunikatem Wojewody Łódzkiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty o konieczności zaprzestania organizacji wyjazdów, wycieczek i innych wydarzeń na terenie szkół z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że

      DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY zaplanowany na 17 marca zostaje odwołany.

      Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego zapraszam do składania stosownej dokumentacji w sekretariacie szkoły.

      Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2 przebiega bez żadnych zakłóceń.

      Dyrektor szkoły- Anna Mrówka

     • Koło matematyczne w kl. 2b

     • Matematyka, to królowa nauk i w myśl słów Arystotelesa „jest miarą wszystkiego”. Ukształtowała świat, w którym żyjemy w większym stopniu niż jakakolwiek dziedzina wiedzy, dlatego warto zadbać o to, aby dzieci ją polubiły i po wielu latach nauki szkolnej wiązały z nią dobre doświadczenia i mile wspomnienia.

      Uczniowie klasy II b pod kierunkiem wychowawczyni p. Ewy Pawlik rozwijają zainteresowania i zdolności matematyczne na kółku matematycznym. Najmłodsze dzieci uczą się przez działanie, dlatego większość zadań prowadzonych na kółku ma charakter czynnościowy. W doborze ćwiczeń uwzględniono ruch, manipulowanie różnymi przedmiotami, konstruowanie budowli przestrzennych, zajęcia poza salą lekcyjną. Dzieci mają możliwość eksperymentowania, pogłębiania treści matematycznych, szukania oryginalnych metod rozwiązywania zadań. Uczą się kodowania, szyfrowania, programowania. Zdobywają świadomość, że matematyka jest wokół nich i ma zastosowanie w licznych dziedzinach życia.


       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach
    • sp2brzeziny@o2.pl
    • 30przemekzbrz@gmail.com
    • 046 874 23 72 DYREKTOR - ANNA MRÓWKA WICEDYREKTOR - ELŻBIETA PIOTROWSKA
    • Brzeziny 95-060 ul. Sienkiewicza 17
  • Galeria zdjęć

    brak danych